Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty na cele mieszkaniowe dla Klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych

Przeznaczenie

Kredytowy można przeznaczyć na cele mieszkaniowe takie jak:

 1. Cele remontowo-budowlane, w tym:
  • budowa, przebudowa lub dokończenie budowy domu mieszkalnego,
  • remont, modernizacja lub rozbudowa domu mieszkalnego lub mieszkania,
  • uzbrojenie terenu pod budowę domu mieszkalnego.
 2. Zakup nieruchomości, w tym:
  • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, tj. od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej,
  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
  • refinansowanie wydatków poniesionych na cele wymienione w pkt. 1) i 2) pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podjęcia przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.
 3. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych, a także wspólnot mieszkaniowych (w zakresie remontowo-budowlanym).

Korzyści

 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu nawet do 6 miesięcy.
 • Okres kredytowania nawet do 15 lat.
 • Korzystne zabezpieczenie (różne możliwości zabezpieczeń).

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu indywidualnie ustalona dla każdego kredytobiorcy na podstawie oceny zdolności kredytowej.

 • Minimalna wysokość kredytu 5 000 PLN.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 150 000 PLN.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.

Formy zabezpieczenia

Stosuje się formy zabezpieczeń dopuszczone w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku, przy czym standardowe zabezpieczenie kredytu stanowi:

 • Weksel in blanco.
 • Klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności Banku ze środków pieniężnych na ROR - w przypadku kredytów udzielonych posiadaczom ROR.
 • Ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
 • Poręczenie na zasadach ogólnych.
 • Poręczenie wekslowe.
 • Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Wypłata kredytu następuje poprzez:

 • Przekazanie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący w Banku bądź wypłatę gotówkową - dotyczy w szczególności kredytów na cele remontowo-budowlane.
 • Przelew na wskazany rachunek sprzedawcy - przy kredytach na zakup nieruchomości.

Forma i sposób spłaty kredytu

W terminie wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku ROR - w formie bezgotówkowej, bądź w wyniku wpłaty gotówkowej. W równych ratach kapitałowych powiększonych o naliczone odsetki.

Oprocentowanie

Kredyt na cele mieszkaniowe oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

 • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu:
  - z kwoty wypłacanego kredytu,
  - w formie gotówkowej albo
  - bezgotówkowej.
 • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
 • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

 

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379