Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dla Klientów indywidualnych

Przeznaczenie

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania.

Dla kogo?

O udzielenie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym mogą występować Klienci indywidualni posiadający obywatelstwo polskie, na stale zamieszkali w Polsce.

Kredyt odnawialny może otrzymać osoba, która:

 1. Wnosi na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy systematyczne wpływy (z tytułu wynagrodzenie, emerytury, renty).
 2. Posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przez okres co najmniej 3 miesiące.
 3. Posiada zdolność kredytową.
 4. Nie spowodowała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego.

W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku, uwzględniającą okres, o którym mowa w pkt 2).

Korzyści

 • Wygoda - posiadacz kredytu odnawialnego może z niego zacząć korzystać w dowolnym momencie, przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku.
 • Jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.
 • Dodatkowo kredyt odnawialny oferowany przez Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu jest jednym z najtańszych kredytów tego typu na rynku.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od okresu posiadania stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, i tak:

 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 3 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 1-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 6 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 2-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 12 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 3-krotnego, średniego wpływu na rachunek (średnia z ostatnich 12 miesięcy).

Okres kredytowania

 • 6 miesięcy w przypadku osób posiadających rachunek od 3 m-cy.
 • 24 miesiące w przypadku osób posiadających rachunek powyżej 12 m-cy.

Formy zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz weksel In blanco.
Osoby powyżej 65 roku życia mogą ubiegać się o kredyt pod warunkiem zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego przez osoby w wieku produkcyjnym posiadające stałe źródło dochodów.

Wniosek o udzielenie kredytu

Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zainteresowany uzyskaniem kredytu odnawialnego powinien złożyć w Banku wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z ewentualnymi dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia . Wnioskodawca mający problemy z wypełnieniem wniosku może zawsze liczyć na to, iż w wypełnieniu wniosku pomoże mu pracownik Banku.

Składając wniosek o kredyt Klient zobowiązany jest przedstawić:

 • Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów.
 • Dowód osobisty.
 • Książeczkę wojskową - dotyczy mężczyzn przed ukończeniem 28 roku życia.
 • Dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia, w zależności od jego formy - jeżeli jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie poza klauzulą potrącenia wierzytelności z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ma charakter otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zaliczany jest na spłatę kredytu. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje, że odnawia się on o kwotę dokonanej spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany.
W przypadku spłaty zadłużenia w ratach każda spłata raty kredytu zwiększa kwotę dostępnego limitu kredytu odnawialnego w wysokości części kapitałowej tej raty.

Oprocentowanie

Kredyt odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
Odsetki naliczane są miesięcznie od dnia, w którym powstało zobowiązanie, pobierane na koniec miesiąca - od wypłaconej części lub całej kwoty przyznanego limitu.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

 • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu uruchomienia kredytu.
 • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
 • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

Prowizje mogą być pobierane w ciężar kredytu.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379