Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych dla osób fizycznych

 

Prowadzony jest w walutach wymienialnych takich jak: GBP,USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej

Przeznaczenie konta
Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

  •     przechowywanie środków pieniężnych,
  •     przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej,Dla kogo?
Posiadaczami rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walucie wymienialnej mogą być krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.Konto może być prowadzone jako rachunek indywidualny lub wspólny.

Korzyści

  •     bezpłatne otwarcie rachunku dla każdej waluty,
  •     wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku można dokonywać w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  •     możliwość przewalutowania środków,
  •     łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dzięki telefonicznej usłudze na hasło,
  •     możliwość otrzymywania wyciągów bankowych,
  •     bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych.
  •     możliwość dokonywania zleceń zagranicznych przez bankowość internetowąWaluta
USD, EUR, GBP

 

Dysponowanie środkami
Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi w formie gotówkowej i bezgotówkowej: w walucie rachunku, w innej walucie wymienialnej lub w walucie polskiej.W przypadku dokonywania wpłat i wypłat z rachunków w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków.

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysonowania rachunkiem. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dyspozycja na wypadek śmierci
Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środki pieniężne zgromadzone na rachunku na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itp.), zstępnych(dzieci, wnuki, prawnuki itp.) lub rodzeństwa,  kwoty pieniężnej określonej w ustawie Prawo bankowe.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są nieoprocentowane.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy „Bank Rolników" w Opolu pobiera prowizje i opłaty określone w "Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu dla klientów indywidualnych".

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379