Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

ROR Pol-konto

Dla kogo?

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" oferuje osobom fizycznym krajowym o pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł.

ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dla małżonków, lub jednego z rodziców i pełnoletniego dziecka.

Bank zapewnia posiadaczowi ROR zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak również obrotów i salda na nim zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Bankowe.

Korzyści

 • Umożliwia gromadzenie środków pieniężnych.
 • Uzyskanie i wykorzystanie kredytu konsumpcyjnego.
 • Pozwala na przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odsetki

Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na ROR na koniec kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na ROR oraz kredytów udzielonych w ROR.

Blokady w ROR

Posiadacz ROR może zablokować określoną kwotę na rachunku na takie okresy zadeklarowania, na jakie Bank przyjmuje wkłady terminowe. Zadeklarowana kwota traktowana jest tak, jak wkład oszczędnościowy terminowy.

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

 • Gotówkowej, we wszystkich bankach i urzędach pocztowych.
 • Bezgotówkowej, przelewami z rachunków bankowych i czekami rozrachunkowymi.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

 • Gotówkowej, w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych, na bankowy dowód wypłaty (komputerowy) tylko w banku prowadzącym rachunek.
 • Bezgotówkowej, w drodze realizacji czeków rozrachunkowych (inkasa) poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów).

Czeki

Posiadacz ROR lub dowolna osoba wskazana w treści czeku może zrealizować czek gotówkowy:

 • W banku prowadzącym ROR do wysokości zgromadzonych wkładów, dopuszczalnej kwoty debetu lub przyznanego kredytu.
 • W obrocie zastępczym to jest w pozostałych punktach kasowych, bankach wskazanych w komunikacie BS oraz urzędach pocztowych do wysokości wymienionych w komunikacie.

Czeki imienne z napisem "do rozrachunku" służą do bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych za towary, usługi i świadczenia.
Czek rozliczeniowy nie może być realizowany w gotówce.

Kredyty

Posiadacz rachunku może się ubiegać również o kredyt w ROR.

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od okresu posiadania stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, i tak:

 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 3 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 1-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 6 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 2-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
 • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 12 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 3-krotnego, średniego wpływu na rachunek (średnia z ostatnich 12 miesięcy).

Karty płatnicze

Bank do rachunku wydaje karty płatnicze Visa Classic.

Posiadacze kart płatniczych Zrzeszenia BPS VISA Classic  wypłacą pieniądze bezprowizyjnie z ponad 4700 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Bank BPS SA, SGB), oraz bankomatów BGŻ SA i Planet Cash rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Opłaty i prowizje

 • Za prowadzenie rachunku pobiera się prowizje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379