Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyt rewolwingowy dla firm

 

Przeznaczenie

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać podmioty gospodarcze mające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

Kredyt rewolwingowy może otrzymać podmiot gospodarczy, która posiada zdolność kredytową.

 

Korzyści

 • swobodny dostęp do środków finansowych

 • korzystne oprocentowanie

 • utrzymanie płynności finansowej

 • możliwość wielokrotnego wykorzystania

 

Waluta

PLN

 

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana na podstawie średniomiesięcznych przychodów Klienta z ostatnich 12 miesięcy, poziomu zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia.

Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

 

Okres kredytowania

Kredyt rewolwingowy udzielany jest na okres 12 lub 24 miesięcy.

 

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt do składania aktów woli,

 • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i osoby prowadzące działalność, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez Bank)

 • sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez Bank

 • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych

 • zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS

 • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

 • dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów

 

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

 

Forma i sposób spłaty kredytu

Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystany, aż do wygaśnięcia umowy.

Spłata odsetek następuje w terminach miesięcznych.

 

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • stawka referencyjna WIBOR,

 • marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu

 

Opłaty i prowizje

Pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującej w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.

 

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982