Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty obrotowe dla firm i instytucji

Przeznaczenie

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać podmioty gospodarcze mające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

Korzyści

 • Sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności.
 • Wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami firmy.
 • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia.
Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczać 2-krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy.

Okres kredytowania

Kredyt obrotowy udzielany jest na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.
Kredyt obrotowy ma charakter kredytu nieodnawialnego.

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • Dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt do składania aktów woli.
 • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i osoby prowadzące działalność, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez Bank).
 • Sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez Bank.
 • Opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych.
 • Zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.
 • Dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo albo w transzach, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu lub poprzez zapłatę faktur i rachunków przedstawionych przez Klienta).
Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) w sposób uzgodniony w umowie kredytu. W uzasadnionych przypadkach spłata kredytu (kapitału) może nastąpić jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych terminach spłaty i w sposób uzgodniony w umowie kredytu.
W przypadku kredytu udzielonego na okres do 6 miesięcy ze stałym oprocentowaniem zadłużenie z tytułu kredytu może zostać spłacone jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według stałej lub zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
Stała stopa procentowa stosowana jest dla kredytów udzielanych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • Stawka referencyjna WIBOR.
 • Marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379