Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty inwestycyjne dla rolników

Przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego - do kwoty stanowiącej 20% kwoty kredytu, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np. remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego, wykup udziałów.

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

Korzyści

 • Kredyt łatwy w obsłudze.
 • Kredyt umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa.
 • Możliwość uzyskania kredytu mimo zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów, pod warunkiem, że są spłacane terminowo.
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia.
Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

Okres kredytowania

Kredyt inwestycyjny udzielany jest jako:

 • Krótkoterminowy - do 12 miesięcy.
 • Średnioterminowy - do 36 miesięcy.
 • Długoterminowy - powyżej 36 miesięcy.

Maksymalny okres kredytowania ustalany jest indywidualnie.

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • Nakaz płatniczy.
 • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank).
 • Opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy i KRUS.
 • Dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej.
 • Dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu.
 • Charakterystykę inwestycji oraz biznes plan.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo albo w transzach, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu lub poprzez zapłatę faktur i rachunków przedstawionych przez Klienta).
Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) w sposób uzgodniony w umowie kredytu.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych terminach spłaty i w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według stałej lub zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
Stała stopa procentowa stosowana jest dla kredytów udzielanych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • Stawka referencyjna WIBOR.
 • Marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379