Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty obrotowe dla rolników

Przeznaczenie

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.
Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

Korzyści

 • Szybki sposób pozyskania środków na bieżące potrzeby.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia.

Okres kredytowania

Kredyt obrotowy udzielany jest na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.
Kredyt obrotowy ma charakter kredytu nieodnawialnego.

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • Nakaz płatniczy.
 • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank)
 • Opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy i KRUS.
 • Dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej.
 • Dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo albo w transzach, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu lub poprzez zapłatę faktur i rachunków przedstawionych przez Klienta).
Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) w sposób uzgodniony w umowie kredytu. W uzasadnionych przypadkach spłata kredytu (kapitału) może nastąpić jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych terminach spłaty i w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według stałej lub zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
Stała stopa procentowa stosowana jest dla kredytów udzielanych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Na wniosek Klienta Bank może zastosować oprocentowanie kredytu obrotowego składające się:

 • Stawka referencyjna WIBOR.
 • Marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz poziomu ryzyka kredytowego banku.

WIBOR + marża = oprocentowanie kredytu.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379