Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Gwarancja de minimis
Sprawdź Kredyt Cztery Kąty
Sprawdź kredyt komfortowy
Sprawdź  Kredyt Kolorowy
BFG
BFG

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)

Kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)

 


Kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

 

Przeznaczenie kredytu

 

1. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

1) budowę, przebudowę, remont połączony z:

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka, z zastrzeżeniem ust. 9,

3) zakup użytków rolnych na warunkach określonych w ust. 6, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

4) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

5) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

9) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,

10) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,

11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

12) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 5–9, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

 

2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w rybactwie śródlądowym:

1) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli oraz urządzeń przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego, związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także związanych z ochroną środowiska, z zastrzeżeniem ust. 9, w tym:

a) zakup, budowę lub modernizację wyposażenia niezbędnego do odłowu ryb,

b) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,

c) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania oraz do sterowania działaniami rybołówstwa śródlądowego,

d) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,

2) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa, z zastrzeżeniem ust. 9, w tym:

a) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji,

b) zakup urządzeń lub maszyn niezbędnych dla prawidłowego utrzymania obiektów i prowadzenia produkcji,

c) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych maszyn zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,

d) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania gospodarstwem oraz do sterowania procesem produkcji,

e) zakup sprzętu mającego na celu ochronę przed drapieżnikami obiektów przeznaczonych do chowu lub hodowli,

f) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością, w szczególności mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów, zdrowia ludzi lub zwierząt, związanych z ochroną środowiska, a także wspieranie tradycyjnych form chowu lub hodowli ryb,

3) zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb, z zastrzeżeniem ust. 9,

4) budowę, modernizację lub zakup instalacji lub urządzeń ograniczających negatywny wpływ na środowisko lub wpływających na poprawę środowiska, z zastrzeżeniem ust. 9,

5) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu bankowego, obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

6) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–4, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

 

 

Dla kogo?

 

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,

2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,

3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,

4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,

5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,

6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z,

7) działy specjalne produkcji rolnej - DS,

8) chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych – 03.22.Z.

 

 

Wysokość kredytu

 

1. Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,

2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub
w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 7,

3) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

2. W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów preferencyjnych, suma kwot udzielonych kredytów z dopłatami lub z częściową spłatą kapitału oraz kredytu nowo udzielanego nie może przekroczyć:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym,

3) 16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

 

 

Oprocentowanie

 

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

 

2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,

2) Agencję – w pozostałej części.

 

 

Okres kredytowania i karencji

 

1. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

 

2. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

 

 

 

Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)

 

 

Przeznaczenie kredytu

 

1. Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.

 

2. Przy udzielaniu kredytów mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) Kredyt nie może zostać przeznaczony na:

a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,

b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,

c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,

d) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków był objęty pomocą ze środków publicznych,

e) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,

f) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze.

2) Ustalając wymienioną w pkt. 1 lit. a) i b) powierzchnię użytków rolnych:

a) uwzględnia się użytki rolne stanowiące własność podmiotu wnioskującego o kredyt i dzierżawione przez niego w okresach wieloletnich,

b) będących przedmiotem współwłasności lub współdzierżawy - uwzględnia się całkowitą powierzchnię nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub gospodarstw będących w posiadaniu lub współposiadaniu danego podmiotu,

c) gospodarstwa rolnego tworzonego na obszarze dwóch lub więcej województw
- uwzględnia się średnią powierzchnię użytków rolnych w województwie, w którym będzie położona większa jego część (przy założeniu, że nabywane użytki rolne stanowią jedno gospodarstwo w rozumieniu art. 553 kc).

3) W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp., przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowany kredytem.

4) W przypadku, gdy działka ewidencyjna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) ma różne przeznaczenia (rolnicze i nierolnicze) i uprawniona osoba (np. geodeta) wydzieli, która część działki, o jakiej powierzchni i jakiej przydatności rolniczej gruntów, ma przeznaczenie wyłącznie rolnicze, kredyt może zostać przeznaczony na zakup wydzielonej części działki, przy czym przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki mającej przeznaczenie wyłącznie rolnicze nie jest wymagane,

b) ma przeznaczenie podstawowe określone jako rolnicze z możliwością dodatkowych funkcji (nierolniczych), kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych znajdujących się na tej działce, pod warunkiem wykorzystywania ich w okresie kredytowania na cele rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie inwestycji.

5) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na zakup nieruchomości rolnych, pod warunkiem, że:

a) planowane do zakupu nieruchomości rolne w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwy organ określone zostały jako użytki rolne,

b) wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

 

 

Dla kogo?

 

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,

2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,

3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,

4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,

5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,

6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

 

 

Wysokość kredytu

 

Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć

1) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,

2) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1 nie może przekroczyć 5 mln zł.

 

 

Oprocentowanie

 

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

 

2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,

2) Agencję – w pozostałej części.

 

 

Dopłaty do oprocentowania traktowane są jako pomoc de minimis w rolnictwie

 

Wysokość pomocy de minimis na zakup użytków rolnych, udzielonej jednemu przedsiębiorstwu zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9), nie może przekroczyć w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis ze wszystkich tytułów:

  1. równowartości 15 000 EUR - w rolnictwie,

  2. równowartości 30 000 EUR - w rolnictwie i w rybołówstwie,

3) równowartości 200 000 EUR - w rolnictwie, w rybołówstwie oraz z innych tytułów.

 

 

Okres kredytowania i karencji

 

1. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

 

2. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

 

 

 

Kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)

 

 

Przeznaczenie kredytu

 

  1. Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu rozpoczęcie działalności przez młodych rolników.

 

2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

 

3. W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.

 

 

Dla kogo?

 

1. Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,

2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,

3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,

4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,

5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,

6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z.

 

2. O kredyt może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,

3) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,

4) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, z zastrzeżeniem ust. 3,

5) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,

6) zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,

7) przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

 

 

Wysokość kredytu

 

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.

 

 

Oprocentowanie

 

Oprocentowanie kredytu zgodne z Tabelą oprocentowania.

 

 

Wysokość pomocy

 

  1. Nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

 

  1. Nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz

 

3. Łączna wysokość pomocy Agencji w formie częściowej spłaty kapitału wynikająca z umów kredytu podpisanych przez kredytobiorcę nie może przekroczyć kwoty 70 tysięcy euro.

 

4. Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:

1) pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,

2) druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

 

 

Okres kredytowania i karencji

 

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

 

 

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

 

 

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2021-04-16

Tabela kursów: 073/A/NBP/2021

1 EUR EUR 4,5481
1 USD USD 3,7978
1 GBP GBP 5,2235
1 CHF CHF 4,1279