Skip to main content
 • Książeczki systematycznego oszczędzania

  Książeczki systematycznego oszczędzania

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chcielibyśmy zaproponować nasz nowy produkt.

  1. Książeczki z wkładami oszczędnościowymi systematycznego oszczędzania.
  2. Posiadaczami terminowych wkładów oszczędnościowych systematycznego oszczędzania mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
  3. Wnoszone systematycznie, w okresach miesięcznych wpłaty nie mogą być niższe niż 20,00 zł lub wielokrotność kwoty zadeklarowanej przez klienta.
  4. Deklarowany okres oszczędzania wynosi 18 miesięcy lub 24 miesiące.
  5. Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy systematycznego oszczędzania następuje poprzez wystawienie przez Bank Spółdzielczy - zwany dalej BS - książeczki oszczędnościowej systematycznego oszczędzania oraz złożenia przez wkładcę pisemnej deklaracji określającej okres oszczędzania i wysokość wpłaty miesięcznej oraz podpisu pod oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego regulaminu ,który stanowi integralną cześć umowy.
  6. Wydanie książeczki następuje po wniesieniu pierwszej zadeklarowanej wpłaty.
  7. Oprocentowanie wkładu jest uzależnione od deklarowanego okresu analogicznie jak dla wkładów terminowych, według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.
  8. Dla uzyskania oprocentowania określonego w pkt. 6, wkładca obowiązany jest dokonywać systematycznych, miesięcznych wpłat w całym, deklarowanym okresie.
  9. Odsetki liczone są za zadeklarowany okres, po zakończeniu tego okresu są stawiane do dyspozycji wkładcy wraz z kwotą zgromadzonego wkładu.

  Brak dyspozycji ze strony klienta po upływie zadeklarowanego okresu , spowoduje wyksięgowanie odsetek wraz z wkładem na rachunek nieoprocentowany.

  Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r, Nr 14 poz.176 z późniejszymi zmianami) od 1 marca 2002 r. opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych gromadzonych w związku z wykonywana działalnością gospodarczą - w wysokości obowiązującej zgodnie z ustawą.

  Nie będą opodatkowane odsetki od bankowych terminowych wkładów systematycznego oszczędzania założonych przed  01.12.2001 r., nawet gdyby była to lokata długoterminowa np. 24 miesięczna. Jeżeli jednak okres lokaty założonej przed tym dniem zakończy się po 01.03.2002 r. i lokata zostanie przedłużona na następny okres umowny, odsetki należne po przedłużeniu będą obciążone podatkiem.

  Klient będzie otrzymywał informacje o wysokości odprowadzonego podatku od naliczonych odsetek i dopisanych do rachunku na jego życzenie w postaci wydruku transakcji.

  1. Wypłata z książeczki, bądź zaniechanie dokonywania systematycznych wpłat (brak wpłaty przez okres jednego miesiąca a uzupełnienie w następnym miesiącu wpłaty, nie powoduje zerwania umowy), jest równoznaczne z zerwaniem umowy.
  2. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy odsetki naliczane są według stopy oprocentowania dla ROR.
  3. W sprawach dotyczących funkcjonowania wkładów oszczędnościowych, a nie ujętych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy wprowadzone Uchwałą Nr 6/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
  4. Regulamin obowiązuje od  dnia powzięcia.

  Przydatne informacje

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Wkłady oszczędnościowe objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Siedziba Banku w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36a

  45-005 Opole

  Sekretariat
  tel. 77 402-14-42
  tel. 77 402-14-46

  Zespół Kredytów
  tel. 77 402-14-37, 606 269 150
  tel. 77 402-14-45, 509 757 823
  tel. 77 402-14-47, 502 196 255

  Zespół Obsługi Klienta Detalicznego
  tel. 77 402-14-22
  tel. 77 402-14-33

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny otwarcia: pn-pt 8.30-15.30

  Znajdziesz nas też tutaj