Skip to main content
  • Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu oświadcza, że Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu informuje o odstąpieniu częściowo od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

§ 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego."

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem, zawiadomienia członków będących przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Banku. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto    w      Banku      Spółdzielczym      „Bank      Rolników"    w      Opolu      nie      mają    zastosowania      Zasady    Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku

Znajdziesz nas też tutaj