Skip to main content
  • Outsourcing

Outsourcing

Zarząd Banku Spółdzielczego 'Bank Rolników" w Opolu  informuje, że na podstawie art. 11 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. nr 72 z 2002r., poz. 665 z póź. zm.), przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnica bankową jest: 

1. Softnet Spółka z o.o.  siedzibą w Krakowie, 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000181332, posiadająca numer identyfikacyjny REGON 350506978, NIP 678-00-52-374

Znajdziesz nas też tutaj